Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie


Opłaty

Opłaty wnoszone na konto Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chrzanowie nr: 38 1010 1270 0026 8422 3100 0000 - za czynności ustawowe realizowane przez Inspekcję Weterynaryjną (nadzór, świadectwa zdrowia dla: zwierząt towarzyszących (psy), dla trzody chlewnej) pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.12.2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2013 poz. 388 Zał. nr 1 poz. 13).

 

 

 

Opłaty wnoszone na konto Urzędu Miejskiego w Chrzanowie nr: 86 8444 0008 0000 0070 6654 0007 - za czynności podlegające opłacie skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) tj. m.in. wydanie decyzji administracyjnej, legalizacja paszportu.

 

 


Copyright © 2008 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chrzanowie - Wszelkie prawa zastrzeżone